Privacy

A.A.W. van Dam-Vermeulen/ Praktijk voor Fysiotherapie, gevestigd te Linschoten en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer30262508, hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik helder en transparant uitleggen over hoe ik met de informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.(AVG).

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en hou mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Fysiotherapie A.A.W. van Dam-Vermeulen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door A.A.W. van Dam-Vermeulen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de behandelovereenkomst (volgens de WGBO)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan A.A.W. van Dam-Vermeulen  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht
 • Geboortedatum, BSN, ID of Paspoortnummer, verzekeringsgegevens
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Financiële administratieve gegevens gedurende 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door A.A.W. van Dam-Vermeulen} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan A.A.W. van Dam-Vermeulen  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, Adres, Woonplaats, e-mailadres, telefoon, AGB

Uw persoonsgegevens worden door A.A.W. van Dam-Vermeulen  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt, 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van medewerker

Persoonsgegevens van Medewerker worden door A.A.W. van Dam-Vermeulen  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan A.A.W. van Dam-Vermeulen  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats, AGB- nummer, BIG nummer, telefoonnummer, e-mailadres,
 • Geboortedatum, kopie ID, BSN nummer, salarisgegevens, bankgegevens,

Uw persoonsgegevens worden door A.A.W. van Dam-Vermeulen  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik  persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Praktijk voor Fysiotherapie A.A.W. van Dam -Vermeulen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

-medische gegevens 15 jaar na einde van behandelovereenkomst,
-financieel- administratieve gegevens 7 jaar na vastlegging van de gegevens,
-gegevens van medewerker na het einde van de overeenkomst van de opdracht.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik  bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Praktijk voor Fysiotherapie A.A.W. van Dam-Vermeulen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik  hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer  regelmatig onze maatregelen;
 • Mijn medewerker is  geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij . Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn  Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens

Praktijk voor Fysiotherapie A.A.W. van Dam-Vermeulen
Den Engh 23
3461 GM Linschoten

Tel: 0348-421085
Email: info@fysio-irmavandam.nlBel voor een afspraak: 0348-421085

Ik begeleid u graag naar een herstel van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, spanning en ontspanning.
Fysiotherapeut